Bestyrelse og Vedtægter

Bestyrelsen:

Formand: Louis Hansen
Næstformand: Peter Nielsen
Kasserer: Jesper Nielsen
Sekretær: Flemming Jørgensen
Bestyr.medl. Peter H. Larsen


Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.


Roskilde DampRadios Båndværksted

CVR 13169276

Vedtægter

1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Roskilde DampRadio.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

2 Formål og arbejdsgrundlag:

Det er foreningens formål, som kulturbærende og kulturformidlende, at drive ikke-kommerciel radiovirksomhed.

Stk. 2. Det skal fortrinsvis være radioens opgave at den drives som åben kanal.

Stk. 2a. Ligeledes skal radio og båndværksted yde særlig hjælp til synshandicappede, kørestolsbrugere samt andre fysisk svage grupper til at være en del af radioens virke.

Stk. 3. Grundlaget for foreningens virksomhed er et af generalforsamlingen vedtaget arbejdsgrundlag.

§ 3 Foreningens medlemskreds:

Enhver i Roskilde og omegn bosiddende person kan optages som medlem af foreningen. Undtaget herfra er radioens lønnede personale. Stemmeret opnås efter I måneds medlemskab.

Stk. 2. Som medlemmer kan ikke-kommercielle foreninger i Roskilde og omegn optages. Stemmeret opnås efter I måneds medlemskab. Hver forening kan dog kun deltage med én stemme på generalforsamlingen

Stk. 3. Optagelse af nye medlemmer vurderes af bestyrelsen

Stk. 4. Medlemmer, der modarbejder radioens virke, kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

4 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling i Roskilde DampRadio afholdes inden udgangen af april måned. Denne indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

A: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

B: Styrelsens beretning for den forløbne periode.

C: Regnskabsaflæggelse for den forløbne periode.

D: Fastsættelse af budgetter for indeværende år og kontingent for kommende år.

E: Behandling af indkomne forslag.

F: Arbejdsgrundlag for den kommende periode.

G: Valg i henhold til bestemmelserne i § 5.
H: Eventuelt.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvor de derefter skal ligge til gennemsyn for medlemmerne på radioens redaktion.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. Stemmeret skal udøves personligt.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af ét af de tilstedeværende medlemmer. Stemmeret har alle, som har betalt kontingent for indeværende år. Kvittering gælder som bevis på medlemskab.

Stk. 6. Over generalforsamlingens forhandlinger skrives et referat, som underskrives af dirigent, referent og formand, og som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.

5 Styrelsen:

Til varetagelse af løbende opgaver nedsættes en styrelse bestående af 5 medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand og styrelsesmedlemmer.

Endvidere vælges 1-2 suppleanter, I revisor og 1 revisorsuppleant

Stk. 3. Styrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Formanden plus halvdelen af styrelsen vælges på ulige år. Den anden halvdel samt næstformanden af styrelsen vælges på lige år. Suppleanter for styrelsen vælges for 2 år på ulige årstal. Revisorer og revisorsuppleanter vælges for 2 år på lige årstal.

Stk. 4. Hvis formanden trækker sig midt i perioden bliver næstformanden automatisk formand og den øvrige styrelse konstituerer sig til næstfølgende generalforsamling, hvor ny formand og næstformand vælges.

Stk. 5. På sit første møde efter generalforsamlingen fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden, samt foretager eventuelle konstitueringer. l . og 2. suppleant kan deltage i alle styrelsens møder uden stemmeret.

6 Styrelsens opgaver:

  • at fastlægge hovedretningslinjer for radioens virksomhed i henhold til gældende lovgivning.
  • at være ansvarlig overfor myndighederne vedrørende driften af radioen.
  • at drage omsorg for, at radioen drives på økonomisk forsvarlig måde.
  • at fungere som efterkritisk organ vedrørende radioens samlede virksomhed. – at fungere som arbejdsgiver for det til radioen knyttede lønnede personale.
  • at arbejde for at radioen bliver en del af kulturlivet.
  • at arbejde på at gøre radioen kendt og benyttet, herunder at gøre lokale forhold til en del af radioens virksomhed.

Stk. 2. Styrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at optage lån/kassekredit i pengeinstitut i det omfang, det er nødvendigt for at udligne udsving i kassebeholdningen.

Stk. 3. Styrelsen bemyndiger formanden eller kassereren og den daglige leder til at tegne foreningen udad til i forbindelse med underskrift.

7 Den daglige ledelse:

Den daglige ledelse af radioen forestås af en ansat leder.

Stk. 2. Styrelsen udfærdiger som led i en ansættelseskontrakt en nærmere stillingsbeskrivelse for denne. Den ansatte koordinator deltager i styrelsens møder. Stk. 3. Den lønnede personalegruppe kan vælge en observatør til at deltage i alle styrelsens møder med taleret.

8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/3 af styrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt har fremsat krav herom til styrelsen med angivelse af motiveret dagsorden. De skriftlige dagsordenspunkter kan ikke afvises behandling.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel til alle foreningens medlemmer.

9 Brugermøder:

For at fremme den største åbenhed og mangfoldighed i radioen kan der mindst 2 gange om året afholdes åbne brugermøder, hvor såvel den aktuelle drift af radio som andre spørgsmål kan drøftes.

Stk. 2. Styrelsen tilrettelægger og indkalder til disse brugermøder med mindst 14 dages varsel, idet hovedtemaet for mødets drøftelser samtidig angives.

Stk. 3. Opfordring om optagelse af temaer til drøftelse på brugermøder kan indgives til styrelsen af ethvert medlem. Sådanne opfordringer skal være styrelsen i hænde senest 8 dage før den annoncerede dato for et brugermøde.

Stk. 4. Brugermøder skal endvidere afholdes, dersom en gruppe på mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom ledsaget af en angivelse af det ønskede tema for mødet.

10 Forudsætningen for radioens virke:

Roskilde DampRadio virke er baseret på, at der af Roskilde kommune stilles de nødvendige lokaler og tekniske faciliteter, indretninger og installationer til rådighed. Stk. 2. Roskilde DampRadio er berettiget til at forhandle til anden side om at få produktionsudstyr stillet til rådighed.

Stk. 3. Sendetilladelse søges opnået og indehaves af Roskilde DampRadio

Stk. 4. Senest 6 måneder før udløbet af en sendetilladelsesperiode skal styrelsen vurdere mulighederne for en fortsættelse af radioens virke.

Stk. 5. Skønnes det rimeligt at fortsætte af radioens virke påhviler det styrelsen at indgive ansøgning om fortsat sendetilladelse.


11 Ophør af radioens virke:

Ophør af radioens virke kan kun ske dersom et flertal af stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden – med 14 dages mellemrum – følgende ekstraordinære generalforsamlinger alene med dette spørgsmål på dagsordenen vedtager et ophør.

Stk. 2. Ved beslutning om ophør påhviler det styrelsen at gennemføre en afvikling af radioens virke.

Eventuelt overskud fra denne afvikling tilfalder en organisation, hvis formål har et socialt og alment velgørende sigte

Det er bestyrelsen der egenhændigt træffer beslutning om hvilken organisation, der skal støttes.

 

Regnskab 2017:

Regnskab 2016:

Regnskab 2015:

 

 

Regnskab 2014:

 

Regnskab 2013: